Promocje | Książki | Czasopisma | Regulamin księgarni | Koszyk


OFICYNA WYDAWNICZA

Księgarnia książki

 Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r.
Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r.
Neonila Szeszenia-Dąbrowska , Urszula Wilczyńska, Wojciech Sobala

Rok wydania: 2014


Nakład wyczerpany

Z wprowadzenia: "Roczne opracowania o zapadalności na choroby zawodowe w Polsce, ukazujące się w formie biuletynu, stanowią jedyne pełne źródło informacji o stwierdzonych w naszym kraju chorobach  zawodowych. Opracowania te są przygotowywane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi od 1971 r. Co roku tworzony jest nowy zbiór, składający się ze stwierdzonych w danym roku chorób zawodowych. Powstaje w ten sposób bank danych, zawierający obecnie ponad 315 tysięcy przypadków. Od 1999 r. bank danych zarejestrowany jest w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 000123 pod nazwą Centralny Rejestr Chorób Zawodowych [...]" 


SzczegółyStrzałka

ISBN:978-83-936666-3-8
format:A4
liczba stron:81
oprawa:miękka
dziedzina:medycyna pracy
słowa kluczowe:choroby zawodowe, rejestr, zapadalność, narażenie, województwa, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Polska, Polska, 2013
spis treści:

WPROWADZENIE
1. Procedura orzekania o chorobie zawodowej
2. Wykaz chorób zawodowych
3. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych
4. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim
5. Choroby zawodowe według płci, stażu pracy w narażeniu i wieku
w chwili rozpoznania
6. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według zawodów
7. Współczynniki zapadalności na choroby zawodowe w Polsce
w 2013 r.
8. Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według rodzajów działalności społeczno-gospodarczej
9. Zróżnicowanie terytorialne zapadalności na choroby zawodowe
w Polsce w 2013 r.
10. Wnioski
Tabele
1. Liczba zatrudnionych i liczba pracujących przyjęta za podstawę do obliczeń współczynników zapadalności na choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według sekcji PKD
2. Lista kolejności chorób zawodowych według liczby przypadków
w Polsce w 2013 r.
3. Liczba chorób zawodowych w 2013 r. w stosunku do 2012 r. według jednostek chorobowych
4. Choroby zawodowe częściej stwierdzane u mężczyzn
w Polsce w 2013 r.
5. Choroby zawodowe częściej stwierdzane u kobiet w Polsce w 2013 r.
6. Choroby zawodowe stwierdzone w 2013 r. według okresu
narażenia i płci
7. Choroby zawodowe stwierdzone w 2013 r. według wieku i płci
8. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według zawodów
9. Choroby zawodowe o najwyższych współczynnikach zapadalności
w Polsce w 2013 r. według płci
10. Zapadalność na najczęstsze choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. w porównaniu z 2012 rokiem
11. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
12. Dominujące choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2013 r.
w wybranych sekcjach gospodarki narodowej według PKD
13. Zapadalność na choroby zawodowe według województw
i najczęściej stwierdzana jednostka chorobowa, w Polsce w 2013 r.
Ryciny
1. Struktura chorób zawodowych w Polsce w 2013 r.
2. Choroby zawodowe w Polsce w latach 1998-2013
3. Zapadalność na wybrane choroby zawodowe w Polsce w latach 1994-2013
4. Struktura chorób zawodowych wśród mężczyzn i kobiet
w Polsce w 2013 r.
5. Struktura zawodowych chorób zakaźnych lub pasożytniczych wśród pracowników rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w Polsce
w 2013 r.
6. Struktura zawodowych chorób zakaźnych lub pasożytniczych wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w Polsce w 2013 r.
7. Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zawodowe
w Polsce w 2013 r.
8. Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na pylice płuc
w Polsce w 2013 r.
9. Terytorialne zróżnicowanie występowania ubytku słuchu uznanego za chorobę zawodową w Polsce w 2013 r.
Choroby zawodowe w Polsce w 2013 roku
10. Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zakaźne lub pasożytnicze w Polsce w 2013 r.
11. Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby zakaźne lub pasożytnicze w opiec zdrowotnej
i pomocy społecznej w Polsce w 2013 r.
12. Terytorialne zróżnicowanie zapadalności na choroby narządu głosu wśród zatrudnionych w edukacji w Polsce w 2013 r.
Załącznik 1. Liczba przypadków chorób zawodowych według wybranych cech i współczynniki zapadalności na 100 000 pracujących i na 100 000 zatrudnionych w gospodarce narodowej
1.1. Choroby zawodowe w Polsce w latach 1994-2013
1.2. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych
1.3. Choroby zawodowe wśród mężczyzn w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych
1.4. Choroby zawodowe wśród kobiet w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych
1.5. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne w Polsce w 2013 r.
1.6. Pylice płuc w Polsce w 2013 r.
1.7. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
w Polsce w 2013 r.
1.8. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
w Polsce w 2013 r.
1.9. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym w Polsce  w 2013 r.
1.10. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników środowiska pracy w Polsce w 2013 r.
1.11. Choroby skóry w Polsce w 2013 r.
1.12. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy w Polsce w 2013 r.
1.13. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy w Polsce w 2013 r.
1.14. Zespół wibracyjny w Polsce w 2013 r.
1.15. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi w Polsce w 2013 r.
1.16. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa w Polsce w 2013 r.
1.17. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2011-2013 według jednostek chorobowych
1.18. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych i wieku
1.19. Choroby zawodowe wśród mężczyzn w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych i wieku
1.20. Choroby zawodowe wśród kobiet w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych i wieku
1.21. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według jednostek chorobowych i okresu narażenia na czynnik szkodliwy
Załącznik 2. Choroby zawodowe wg województw
2.1. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według województw i jednostek chorobowych
2.2. Najczęściej stwierdzane choroby zakaźne lub pasożytnicze według województw w Polsce w 2013r.
2.3. Choroby zawodowe w Polsce w latach 2011-2013 według województw
2.4. Lista kolejności województw według liczby przypadków chorób zawodowych w Polsce w 2013 r.
2.5. Lista kolejności województw według wielkości współczynnika zapadalności na 100 000 pracujących na choroby zawodowe w Polsce w 2013 r.
2.6. Lista kolejności województw według wielkości współczynnika zapadalności na 100 000 zatrudnionych na choroby zawodowe w Polsce w 2013 r.
Załącznik 3. Liczba przypadków chorób zawodowych i współczynniki zapadalności na 100 000 pracujących i 100 000 zatrudnionych według Polskiej Klasyfikacji Działalności
3.1. Choroby zawodowe w Polsce w roku 2013 według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności
3.2. Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.3. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.4. Pylice płuc w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci Choroby zawodowe w Polsce w 2013 roku
3.5. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.6. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.7. Astma oskrzelowa w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów
Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.8. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych w Polsce w 2013 r.
według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.9. Ostre uogólnione reakcje alergiczne w Polsce w 2013 r. według sekcji
i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.10. Alergiczny nieżyt nosa w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów
Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.11. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami
o działaniu żrącym  lub drażniącym w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności  i płci
3.12. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym
w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.13. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.14. Choroby skóry w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.15. Przewlekłe choroby układu ruchu w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.16. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego w Polsce w 2013 r.  według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.17. Obustronny trwały ubytek słuchu w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.18. Zespół wibracyjny w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.19. Choroby układu wzrokowego w Polsce w 2013 r. według sekcji
i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
3.20. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa w Polsce w 2013 r. według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności i płci
Załącznik 4. Liczba przypadków chorób zawodowych w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej
4.1. Choroby zawodowe wśród pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w Polsce w 2013r. według Polskiej Klasyfikacji Działalności i jednostek chorobowych
4.2. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2013 r. wśród pracowników opieki zdrowotnej według wybranych zawodów i miejsca pracy
4.3. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2013 r. wśród pracowników opieki zdrowotnej według wybranych zawodów i jednostek chorobowych
Choroby zawodowe w Polsce w 2013 roku
List of Tables
TABLES
1. Number of paid employees and employed persons used for calculation of occupational  diseases incidence in Poland in 2013 by NACE sections
2. Rank-list of occupational diseases by number of cases, Poland 2013
3. Occupational diseases in 2013 in relation to 2012 by nosologic units
4. Occupational diseases more frequent among males, Poland 2013
5. Occupational diseases more frequent among females, Poland 2013
6. Occupational diseases in 2013 by duration of exposure and gender
7. Occupational diseases in 2013 by age and gender
8. Occupational diseases in Poland in 2013 by profession
9. Occupational diseases with the highest incidence rate in Poland in 2013 by gender
10. Incidence rates of most frequent occupational diseases with the highest incidence rate in Poland in 2013 compared with 2012
11. Occupational diseases in Poland 2013 by NACE sections and gender
12. Major categories of occupational diseases in selected NACE sections in Poland 2013
13. Incidence rates of occupational diseases by voivodships and most frequent nosologic units, Poland 2013
Figures
1. Structure of occupational diseases in Poland, 2013
2. Occupational diseases in Poland, 1998-2013
3. Selected categories of occupational diseases in Poland, 1994-2013
4. Structure of occupational diseases among males and females in Poland, 2013
5. Structure of invasive and contagious occupational diseases among agriculture, forestry, hunting and fishing workers in Poland, 2013
6. Structure of invasive and contagious occupational diseases among health and social workers in Poland, 2013
7. Spatial distribution of the incidence rate of occupational diseases, Poland, 2013
8. Spatial distribution of the incidence rate of pneumoconioses, Poland, 2013
9. Spatial distribution of the incidence rate of hearing loss, Poland, 2013
10. Spatial distribution of the incidence rate of infectious and parasitic diseases, Poland, 2013
11. Spatial distribution of the incidence rate of infectious and parasitic diseases among health
and social workers, Poland, 2013
12. Spatial distribution of the incidence rate of chronic voice disorders among education workers, Poland, 2013
Annex 1. Number of cases of occupational diseases and incidence rates per 100 000 employed persons and per 100 000 paid employees in national economy
1.1. Occupational diseases in Poland, 1994-2013
1.2. Occupational diseases in Poland in 2013 by nosologic units
1.3. Occupational diseases among males in Poland in 2013 by nosologic units
1.4. Occupational diseases among females in Poland in 2013 by nosologic units
1.5. Acute and chronic intoxications with chemical substances and their sequels in Poland, 2013
1.6. Pneumoconioses in Poland, 2013
1.7. Diseases of pleura or pericardium induced by asbestos dust in Poland, 2013 36
1.8. Extrinsic allergic alveolitis in Poland, 2013
Choroby zawodowe w Polsce w 2013 roku
1.9. Chronic voice disorders due to excessive vocal effort in Poland, 2013
1.10. Malignant neoplasms induced by carcinogens present in work environment in Poland, 2013
1.11. Diseases of skin in Poland, 2013
1.12. Chronic diseases of locomotor system related to the way the job is performed in Poland, 2013
1.13. Chronic diseases of peripheral nervous system related to the way the job is performed in Poland, 2013
1.14. Vibration syndrome in Poland, 2013 38
1.15. Occupational diseases of visual system induced by physical, chemical or biological agents in Poland, 2013
1.16. Infectious and parasitic diseases and their sequels in Poland, 2013
1.17. Occupational diseases in Poland in 2011-2013 by nosologic units
1.18. Occupational diseases in Poland in 2013 by nosologic units and age
1.19. Occupational diseases in Polish males population in 2013, by age and nosologic units
1.20. Occupational diseases in Polish females population in 2013, by age and by nosologic units
1.21. Occupational diseases in Poland in 2013 by nosologic units and duration of exposure to harmful agent
Annex 2. Occupational diseases by voivodships
2.1. Occupational diseases in Poland in 2013 by voivodships and nosologic units
2.2. The most frequent infectious and parasitic diseases by voivodships, Poland 2013
2.3. Occupational diseases in Poland in 2011-2013 by voivodships
2.4. Rank-list of voivodships by number of cases of occupational diseases, Poland, 2013
2.5. Rank-list of voivodships by rate per 100 000 employed persons, Poland, 2013
2.6. Rank-list of voivodships by rate per 100 000 paid employees, Poland, 2013
Annex 3. Number of cases of occupational diseases and incidence rates per 100 000
employed persons and 100 000 paid employees, by NACE
3.1. Occupational diseases in Poland in 2013, by NACE sections
3.2. Occupational diseases in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.3. Acute and chronic intoxications with chemical substances and their sequels in Poland in 2013,
by gender and NACE sections and divisions
3.4. Pneumoconioses in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.5. Diseases of pleura or pericardium induced by asbestos dust in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.6. Chronic obstructive bronchitis in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.7. Bronchial asthma in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.8. Extrinsic allergic alveolitis in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.9. Acute general allergic reactions in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.10. Allergic rhinitis in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.11. Nasal septum perforation induced by irritant and corrosive agents in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.12. Chronic voice disorders due to excessive vocal effort in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.13. Malignant neoplasms in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.14. Skin diseases in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.15. Chronic diseases of locomotor system in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.16. Chronic diseases of peripheral nervous system in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.17. Bilateral permanent noise-induced hearing loss in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.18. Vibration syndrome in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
Choroby zawodowe w Polsce w 2013 roku
3.19. Diseases of visual system induced by physical, chemical or biological agents in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
3.20. Infectious and parasitic diseases and their sequels in Poland in 2013, by gender and NACE sections and divisions
Annex 4. Number of cases of occupational diseases among health and social workers
4.1. Occupational diseases among health and social workers in Poland in 2013 nosologic units and NACE groups and classes
4.2. Occupational diseases among health care employees by profession and workplace, Poland 2013
4.3. Occupational diseases among health care employees by selected professions and nosologic units, Poland 2013

wróć

PROMOCJE!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami w dziale PROMOCJE

Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP