Centralny Rejestr Chorób Zawodowych | Ośrodek Referencjyny Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem | Centralny Rejestr dot. czynników rakotwórczych i mutagennych | Centrum Informacji Toksykologicznej | Krajowe Centrum Metod Alternatywnych do Oceny Toksyczności | Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy | Krajowy System Informowania o Kosmetykach | Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych | Krajowy Ośrodek ds. Orzecznictwa i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych


O rejestrze | Dane o zapadalności | Definicja choroby | Wykaz chorób | Procedura orzekania | Rys historyczny | Publikacje
Kierownik:
prof. dr hab. med. Neonila Szeszenia-Dąbrowska
tel./faks: 42 631 45 62, 42 631 45 64
e-mail: wies@imp.lodz.pl

  
        
 

CENTRALNY REJESTR CHORÓB ZAWODOWYCH  monitoruje oraz analizuje i ocenia zapadalność na choróby zawodowe poprzez gromadzenie i weryfikację  wszystkich przypadków  w kraju. Celem praktycznym jest wskazywanie najczęściej występujących patologii zawodowych, działów i sektorów gospodarki oraz obszarów administracyjnych o najwyższym zagrożeniu chorobami zawodowymi  w celu rekomendowania niezbędnych działań prewencyjnych.

Badanie ma charakter ciągły i wyczerpujący. Materiał do analiz stanowią przypadki chorób zawodowych obligatoryjnie  zgłaszane do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych w Instytucie Medycyny Pracy w  Łodzi. Dokumentem źródłowym jest Karta stwierdzenia choroby zawodowej, w której zawarte są m.in.. dane   dotyczące rozpoznanej choroby, stażu pracy, czynników narażenia, płci i wieku osoby, u której stwierdzono chorobę zawodową, zawodu,.

Obowiązek realizacji zadania wynika z ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) art.237 § 4, który nakłada na Ministerstwo Zdrowia obowiązek określenia sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków, a także obliguje do utworzenia i prowadzenia ogólnopolskiego rejestru tych chorób.

Wykonaniem powyższej delegacji są: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.RP z 2002 r., nr 132, poz. 1121) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 105 z dnia 2 lipca 2009). Powyższe akty prawne obligują Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera w Łodzi do utworzenia i prowadzenia Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych.

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dane o chorobach zawodowych stwierdzanych corocznie
w kraju prowadzi od 1971 roku. Utworzony bank danych zawiera obecnie ponad 312 tysięcy przypadków. W 1999 roku bank danych o chorobach zawodowych został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 000123 pod nazwą Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.  

Prowadzenie monitoringu i analiz występowania chorób zawodowych w Polsce zgodne jest z Rozporządzeniem 1338/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Dane o chorobach zawodowych w Polsce przekazywane są do EUROSTATU poczynając
od zbioru za rok 2003. Włączanie do statystyki europejskiej wiąże się z koniecznością pewnych zmian w sposobie kodowania i zestawiania danych na użytek porównań międzynarodowych. Pracownicy Instytutu uczestniczą w szkoleniach dotyczących zasad gromadzenia, weryfikacji
i kodowania przypadków  chorób zawodowych organizowanych przez EUROSTAT na potrzeby statystyki  UE.

Corocznie wydawane jest opracowanie „Choroby zawodowe w Polsce ...” autorstwa: N. Szeszeni-Dąbrowskiej, U. Wilczyńskiej zawierające aktualne dane o zapadalności z  uwzględnieniem jednostek chorobowych, wieku i płci, czynników przyczynowych, długości trwania narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy, rodzaju działalności(wg Polskiej Klasyfikacji Działalności),  i zawodów oraz podziału administracyjnego kraju.
 
Informacje o zapadalności na choroby zawodowe przesyłane są m in.  do  Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy , stacji sanitarno-epidemiologicznych, wojewódzkich ośrodków medycyny pracy ,Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komisji sejmowych.


Nasze wydawnictwa
Formularz zwrotny

Masz spostrzeżenia dotyczące strony?

wypełnij formularzStrzałka
Copyright © 2008 IMP